PIATA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALA

Prezentare generală a pieței financiare

Acest raport anual prezintă evenimentele din anul calendaristic şi reflectă situația la 31 decembrie Reproducerea publicaţiei este interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.

Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. Realizarea obiectivelor de activitate ale CNPF Reglementarea pieței financiare nebancare Autorizarea, înregistrarea și licențierea participanților la piața financiară 27 nebancară 2.

Piața Financiară Definiție

Monitorizarea şi controlul activității participanților profesioniști la piața 31 financiară nebancară 2. Protecţia drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară Activitatea juridică Atestarea specialiştilor pieței financiare nebancare Stabilitatea financiară 2. Activitatea de cooperare instituțională internă Activitatea de cooperare internaţională Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pe 54 piaţa financiară nebancară Capitolul II.

Evoluţia pieţei valorilor mobiliare Piaţa primară a valorilor mobiliare Piaţa secundară a valorilor mobiliare Participarea investitorilor străini în operaţiuni pe piaţa valorilor mobiliare Rezultatele financiare ale activităţii societăţilor pe acţiuni Activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare 70 II.

Fondul de protecţie a victimelor străzii III. Evoluţia sectorului de microfinanţare Activitatea asociaţiilor prezentare generală a pieței financiare economii prezentare generală a pieței financiare împrumut Activitatea organizaţiilor de microfinanţare IV.

Este o adevărată provocare de a te afla la cîrma autorității de supraveghere a pieței financiare nebancare și, respectiv, de a dirija cu procesele aferente evoluției tuturor segmentelor pieței, astfel încît eforturile concertate ale echipei pe care o conduc și ale partenerilor de dezvoltare și participanților pieței să asigure atingerea obiectivului strategic: o piață financiară nebancară mai sigură, mai solidă, mai transparentă și mai responsabilă, care lucrează pentru economie și societate în ansamblu.

Activitățile desfășurate în anul fac parte din agenda de reforme cuprinse în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Convergența cadrului de reglementare și armonizare cu normele și abordările Uniunii Europene este o precondiție a negocierilor Acordului de Asociere RM - UE și Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

În consecință, reforma ambițioasă ce ține de reglementarea corespunzătoare a serviciilor financiare prin intrarea în vigoare la 14 septembrie a Legii privind piața de capital este salutată ca o contribuție importantă la procesul de armonizare a Republicii Moldova la standardele UE. Obiectivul respectivei legi este de a stabili un set cuprinzător de norme ce facilitează apariția noilor oportunități pentru societățile de investiții prin gama serviciilor oferite, scăderea costurilor de capital, reglementarea sistemelor multilaterale de tranzacționare, instituirea noului regim de protecție a investitorilor etc.

Finalmente, cadrul legislativ respectiv și cel normativ aferent urmează să realizeze rolul său important de atragere a investițiilor pentru companii.

Cu referire la piața asigurărilor menționez că consolidarea regimului de solvabilitate actual pentru societățile de asigurare necesită o abordare complexă atît prin filiera activităților de reglementare, cît și prin filiera activităților de supraveghere, destinate să evalueze bonitatea prezentare generală a pieței financiare cu reflectarea mai îndeaproape a poziției financiare globale a fiecărui asigurător, a profilului de afaceri și a strategiei de gestionare a riscurilor de către aceste entități.

Reglementările prudențiale ale activității de asigurare în anul vizează, în special, condițiile de avizare a încheierii tranzacțiilor de proporții, modul de stabilire a primei de asigurare și a metodelor actuariale aplicate la calcularea 8 9 primei de asigurare de bază și coeficienților de rectificare aferenți, amendarea prevederilor privind aplicarea sistemului bonus-malus și modul de determinare a uzurii.

Respectivele reglementări s-au ciocnit de o reacție rigidă a sectorului de asigurări, ceea ce impune desfășurarea de către CNPF a activităților de conciliere a tuturor aspectelor în cadrul unui dialog direct cu entitățile supravegheate, pentru a exclude impedimentele existente la înregistrarea progreselor de implementare a standardelor de solvabilitate.

Evaluarea implementării principalului document de politici pe piața financiară nebancară Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii se efectuează în baza indicatorilor de monitorizare. Valoarea acestora înregistrată în anul atestă că a fost depășită mărimea prognozată pentru piața valorilor mobiliare, cu excepția volumului emisiunilor de valori mobiliare.

Analiza Fundamentala a pietei cu Radu Ciofu

Acest fapt constată tendinţa de îmbunătăţire a percepţiei investitorilor faţă de riscurile asociate plasamentelor pe piața secundară a valorilor mobiliare. Pe piața asigurărilor, cu toate că s-au înregistrat creșteri în raport cu anul a majorității indicatorilor, valoarea acestora nu a generat depășiri față de cea prognozată, cu excepția valorii capitalului propriu al societăților de asigurare și a rezervelor de asigurare.

Volumul primelor de asigurare subscrise în creștere cu 10 la sută nu a asigurat majorarea profitului obținut prezentare generală a pieței financiare către societățile de asigurare ca rezultat al activității desfășurate. Indicatorii sectorului de microfinanțare denotă desfășurarea de către entitățile de microfinanțare a activităților prudente de evaluare continuă a riscurilor, precum și implementarea practicilor de acordare a împrumuturilor responsabile.

Incarcă...

Pe cînd valoarea portofoliului de împrumuturi acordate de asociațiile de economii și împrumut nu a realizat așteptările scontate, portofoliul organizațiilor de microfinanțare înregistrează o creștere în raport cu anul de 19 la sută. Anul a fost un an bogat în evenimente de anvergură prin găzduirea Seminarului Regional pentru supraveghetorii în asigurări din Europa Centrală şi de Est, Asia Centrală şi Transcaucazia privind protecţia şi educarea consumatorului, reuniunii Grupului Euroasiatic privind guvernarea corporativă pentru dezvoltarea pieței de capital și a şedinţelor XVI și XVII ale Consiliului conducătorilor organelor de stat de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI.

Reuniunile prenotate au avut drept scop asigurarea schimbului de experiență privind practicile internaționale și implementarea inovațiilor pe piața autohtonă.

Un rol pro-activ pentru dezvoltarea pieței l-au avut activitățile de promovare a produselor pieței financiare nebancare și de protecție a consumatorilor de servicii financiare nebancare, instrumentariul fiind unul divers. Astfel, a fost realizată o cooperare eficientă cu autorităţile publice, structurile neguvernamentale şi participanţii la piaţa financiară nebancară, desfășurate măsuri de informare a publicului larg, dezvoltate reglementări conform celor mai bune practici de protecţie a consumatorului, precum și asigurat accesul la comunicare.

CNPF, în colaborare cu partenerii de dezvoltare, a organizat un ciclu de seminare pentru angajaţii asociaţiilor de economii și împrumut, în cadrul cărora au fost puse în discuţie ultimele modificări și completări legislative referitoare prezentare generală a pieței financiare 9 10 activitatea AEÎ în calitate de agent bancassurance pe piața asigurărilor, metodele și tehnicile de vînzare a asigurărilor în domeniul: agriculturii, auto, de viață, de prezentare generală a pieței financiare în corelație cu strategiile managementului agentului bancassurance.

Actualmente, CNPF valorifică cu succes rezultatele asistenței acordate de Guvernul Republicii Polone, acestea meterializîndu se în șirul de acte normative în proces de elaborare aferente implementării Legii privind piața de capital. Experiența prezentată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia pentru angajații CNPF, precum și pentru participanții profesioniști, a asigurat perceperea clară a aspectelor practice ce vizează instrumentariul de reglementare și supraveghere a participanților pieței de capital armonizat cu cerințele complexe comunitare.

În concluzie, activităţile desfăşurate de către CNPF în anul au avut ca scop principal asigurarea stabilităţii pieței financiare nebancare la nivel sistemic, prin adoptarea şi implementarea unor practici de piaţă corecte, precum şi prin asigurarea protecţiei investitorilor și consumatorilor de servicii financiare nebancare împotriva practicilor neloiale, elemente care contribuie activ la consolidarea pieţei autohtone şi la îmbunătăţirea climatului investiţional al țării.

Sînt convins că în viitor piața financiară nebancară națională va asigura standarde de activitate europene. Acest deziderat cartografiază pentru noi ca autoritate de supraveghere provocările și prioritățile care trebuie să fie abordate în contextul vectorului de integrare în UE şi prezintă un cadru strategic pentru realizarea reformelor în următorii ani. Misiunea, conducerea și organizarea CNPF 1. CNPF este condusă de Consiliul de administraţie, care este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreședinți ai Consiliului de administraţie.

Membrii Consiliului de administrație sînt desemnați de Parlament pe un termen de 5 ani. Misiunea Misiunea CNPF este de a contribui la asigurarea stabilității și dezvoltării pieței financiare nebancare și de a consolida încrederea în sectoarele pieței și participanții profesioniști ai acesteia.

Atribuțiile În conformitate cu cadrul legislativ și normativ care guvernează activitatea CNPF, atribuțiile de bază sînt: - elaborarea strategiei de dezvoltare a pieței financiare strategie de tranzacționare pentru opțiuni binare 30 de secunde - adoptarea deciziilor și dispunerea de măsuri executorii pentru participanții pieței financiare nebancare; - acordarea, retragerea, suspendarea și reperfectarea licenţelor și autorizațiilor participanţilor profesionişti ai pieței financiare nebancare; - stabilirea cerințelor prudențiale pentru participanții profesioniști ai pieței; - efectuarea unei supravegheri continue privind respectarea legislaţiei în domeniu, inclusiv a normelor prudenţiale; - efectuarea analizei activităţii participanţilor profesionişti cu scopul de a identifica situaţiile care pun în pericol interesele legitime ale investitorilor și consumatorilor de servicii financiare, precum și stabilitatea pieței financiare nebancare în ansamblu.

Tabelul nr.

Puteți afla mai multe despre tranzacționarea pieței Forex în cursul de tranzacționare Forex oferit de Admiral Markets online.

Indicatori de monitorizare prognoza efectiv 1. Volumul emisiunilor de valori ,2 ,4 ,3 ,0 ,0 ,1 mobiliare, mil. Volumul tranzacțiilor cu valori ,9 ,1 ,0 ,5 ,0 ,6 mobiliare, mil.

Ce este o Piața Finaciară? [Structura Pieței Financiare]

Volumul tranzacțiilor bursiere, - mil. Volumul investițiilor străine atrase prin emisiunile de valori mobiliare, - mil.

Volumul primelor de asigurare subscrise, - mil. Volumul primelor de asigurare în asigurările de viață, - mil. Volumul rezervelor de asigurare, mil. Capitalul propriu al societăților prezentare generală a pieței financiare ,7 ,7 ,4 ,8 ,0 ,9 asigurare, mil. Portofoliul de împrumuturi acordate de asociațiile de economii și împrumut, - mil.

Portofoliul de împrumuturi acordate de organizațiile de microfinanțare, - mil. Cerințele prudențiale stabilite față de societățile de asigurare au condiționat creșterea volumului rezervelor de asigurare.

Cu toate că volumul primelor de asigurare subscrise a crescut cu 10 la sută în față de valoarea acestui indicator înacest fapt nu a asigurat majorarea profitului obținut ca rezultat al activității desfășurate de către societățile de asigurare.

Menționăm că rata de finanțare din depuneri a împrumuturilor acordate de asociațiile de economii și împrumut de categoria B se menține la nivelul anuluiceea ce atestă asigurarea unei independențe financiare confortabile față de sursele externe de finanțare. Măsurile de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii au fost direcționate spre îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru operatorii pieței financiare, dezvoltarea infrastructurii pieței, precum și implementarea tehnologiilor informaționale moderne.

Astfel, pentru realizarea tranziției spre o activitate conform principiilor supravegherii pe bază de risc și îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor stabilite prin lege, CNPF a lansat la prezentare generală a pieței financiare de 3 ianuarie sistemul informațional care asigură integrarea Depozitarului Naţional al Valorilor Mobiliare în Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare cu posibilitatea monitorizării de către CNPF şi BNM a prezentare generală a pieței financiare în tranzacţiile cu valori mobiliare.

În aceeași ordine de idei, începînd cu 1 februarie a fost lansat Sistemul Informațional Automatizat de Stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule RCA Data care permite automatizarea procesului de încheiere a contractelor de asigurare și emitere electronică a polițelor de asigurare RCA și Carte Verde, automatizarea procesului de evidență a dosarelor de daună, disciplinarea participanților profesioniști la piața asigurărilor și analiza multilaterală a datelor recepționate privind asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

La a intrat în vigoare Legea nr. În prezenta lege sînt transpuse prevederile a 11 Directive ale UE. Întru executarea prevederilor legii susmenționate, CNPF elaborează și definitivează cadrul normativ care să asigure punerea în aplicare a acesteia. La moment în proces de aprobare se află proiectul Legii cu privire la fondurile de pensii facultative, obiectivele căreia includ conformarea cu reglementările UE şi cele mai bune practici internaţionale în domeniu, impulsionarea dezvoltării sectorului fondurilor de pensii facultative și promovarea încrederii publicului în aceste instituții.

Proiectul legii a fost aprobat în primă lectură în cadrul ședinței Parlamentului din Structura organizaţională şi formarea profesională În perioada de referință, CNPF a realizat obiectivul de consolidare a capacităților sale de reglementare și supraveghere prin implementarea sistemului de instruire continuă și dezvoltare profesională a tuturor angajaților și prin optimizarea structurii organizaționale a instituției. În scopul ajustării activităţii instituției la necesitățile de supraveghere eficientă a pieței asigurărilor, prin Hotărîrea CNPF nr.

REPUBLICA MOLDOVA COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE - PDF Kostenfreier Download

În aceeași ordine de idei și ținînd cont de importanța crescîndă a tehnologiilor informaționale în practicile de supraveghere a pieței financiare nebancare, a fost creată Direcția tehnologii informaționale. Conform statelor prezentare generală a pieței financiare personal aprobate pentru anulefectivul limită al CNPF a constituit unităţi de personal.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar Legea nr. De asemenea, actul normativ include definiții ale principalelor  noțiuni utilizate în mod curent în acest domeniu.

La finele anului numărul de angajaţi a fost menţinut la nivelul de persoane. Structura pe subdiviziuni reflectă întocmai necesităţile de activitate ale instituției pentru realizarea obiectivelor stabilite și este prezentată în Diagrama nr 16 Diagrama nr. Studii superioare, inclusiv: - economice 70 64,4 - juridice 25 23,7 - altele 13 12,9 2. Studii 36 33,0 postuniversitare 3.

prezentare generală a pieței financiare

Titluri ştiinţifice 4 3,4 4 3,8 4 3,5 În scopul promovării viziunii de perspectivă a CNPF privind aplicarea practicilor avansate de gestiune a resurselor umane și în vederea rezultatelor pozitive în menținerea angajaților, în continuare sînt aplicate criterii pentru aprecierea potențialului profesional și conduitei personalului CNPF.

O componentă importantă în consolidarea capacităţilor instituţionale ale CNPF este dezvoltarea continuă a aptitudinilor profesionale ale personalului.

În acest sens, pe parcursul anului au fost asigurate condițiile necesare pentru participarea angajaților la diverse seminare, instruiri și conferințe organizate în țară și la nivel internațional, precum și la sesiuni interne de perfecționare profesională: Tabelul nr.

La nivel naţional au fost organizate 13 instruiri, inclusiv pe tematici ce ţin de abuzul pe piață, protecția investitorilor, control intern și gestiunea riscurilor etc.

Scopul acestor vizite a fost stabilirea relaţiilor de cooperare şi efectuarea schimbului de experienţă în vederea aplicării practicilor relevante în domeniul reglementării şi supravegherii pieţelor financiare. Schimbul de experienţă realizat în cadrul vizitelor de studiu a contribuit la înţelegerea principiilor de reglementare şi supraveghere la nivel internaţional, rezultînd într-o implementare conformă a celor mai bune practici, avînd un aport semnificativ la dezvoltarea instituţională a CNPF Exerciţiul economico-financiar în anul Prin Hotărîrea Parlamentului nr.

Conform Raportului financiar pe anul se constată următoarele: 17 18 Tabelul nr. Structura și volumul veniturilor aprobate şi realizate efectiv se prezintă prezentare generală a pieței financiare tabelul ce urmează: 18 19 Tabelul nr.

Structura și volumul consumurilor și cheltuielilor realizate efectiv în anul se prezintă în tabelul ce urmează: Tabelul nr. În structura cheltuielilor efective partea preponderentă revine cheltuielilor de personal retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală care au constituit 78,5 la sută.

Cheltuielile de întreţinere a instituţiei energie electrică, gaze, apă, pază, servicii de telecomunicaţii şi alte cheltuieli de întreţinere au alcătuit 7,2 la sută, 19 20 cheltuielile de consolidare a bazei tehnico-materiale 11,1 la sută, cheltuielile pentru deplasări de serviciu 2,4 la sută și cheltuielile aferente achitării taxelor de membru al organizațiilor internaționale 0,8 la sută Dezvoltarea tehnologiilor informaționale TI Asigurarea informațională prezentare generală a pieței financiare un obiectiv prioritar al CNPF pentru realizarea tranziției spre o activitate conform principiilor supravegherii pe bază de risc și îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor stabilite prin lege, inclusiv asigurarea serviciilor electronice pentru participanții profesioniști și informarea operativă a publicului.

În cadrul componentei de consolidare instituțională și operațională, cu suportul partenerilor de dezvoltare, s-a reușit modernizarea conceptelor tehnice și sistemelor informaționale destinate utilizării tehnologiilor informaționale și dezvoltarea infrastructurii acestora prin crearea sistemelor informatice moderne destinate managementului informației.

La data de 1 februarie a avut loc lansarea la nivel național a Sistemului RCA Data ce a permis formarea unei resurse informaționale oficiale conform necesităților societăților de asigurare, acordîndu-le suport tehnic și informațional.

prezentare generală a pieței financiare

Sarcina de bază a sistemului este înregistrarea, colectarea, acumularea, actualizarea, costul unei opțiuni și analiza informației cu privire la contractele de asigurări, polițele RCA şi Carte Verde, persoanele asigurate, persoanele păgubite, dosarele de daune şi despăgubirile de asigurare. Sistemul informațional noucreat a fost lansat la data de 3 ianuarie și în prezent toate decontările în tranzacțiile cu valori mobiliare sînt realizate prin intermediul acestui sistem.

În eventualitatea oricărui eveniment ce prezentare generală a pieței financiare la pierderea datelor sau deteriorarea fișierelor critice necesare funcționării sistemului de operare prin defectarea HDD-ului, contactarea unui virus sau chiar ștergerea accidentală a unor fișieresistemul dat permite repunerea rapidă în funcțiune a sistemului de operare cu toate aplicațiile instalate și documentele personale.

Tipuri De Piețe Financiare

Sistemul Back-up a fost implementat atît pe calculatoarele angajaților CNPF, cît și pe serverele fizice și virtuale administrate de către Direcția tehnologii informaționale.

În domeniul ce vizează dezvoltarea instituțională a CNPF au fost continuate reformele ce țin de eficientizarea și modernizarea sistemelor TI utilizate. Astfel, în scopul creării unor facilități și condiții de muncă cît mai bune, a avut loc achiziționarea tehnicii noi de calcul ce urmează să o înlocuiască pe cea învechită atît moral, cît și fizic. În acest context, a fost consolidată infrastructura TI a CNPF, fapt ce va permite pe viitor extinderea funcționalităților de bază, respectiv creșterea performanței și fiabilității ansamblului informatic prin implementarea unor mecanisme eficiente de procesare și analiză a informației, adaptate nevoilor actuale și de viitor ale CNPF de supraveghere prudențială Transparenţa informaţională Transparenţa procesului decizional În procesul realizării atribuţiilor stabilite de legislație și conform competenţei stabilite, Consiliul de administraţie al CNPF în anul a aprobat decizii, inclusiv hotărîri, ordonanţe şi înscrieri protocolare privind reglementarea şi supravegherea pieţei financiare nebancare Tabelul nr.

prezentare generală a pieței financiare

În conformitate cu prevederile prezentare generală a pieței financiare în vigoare, CNPF a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova toate deciziile care, potrivit legii, au acest regim hotărîrile şi ordonanţele. Indicatori Perioada de activitate Numărul şedinţelor Consiliului de administraţie Numărul hotărîrilor aprobate Numărul ordonanţelor aprobate Numărul înscrierilor protocolare Planul de activitate al CNPF pentru anul a fost elaborat reieşind din atribuţiile prevăzute în Legea nr.

În scopul asigurării transparenţei informaţionale în procesul de elaborare a actelor legislative şi normative cu caracter de reglementare, desfăşurării procedurilor de consultare publică a iniţiativelor regulatorii, CNPF a oferit participanţilor la piaţa financiară nebancară şi altor părţi interesate posibilitatea de a participa la procesul decizional şi de elaborare a cadrului de reglementare. Pînă la aprobare toate reglementările propuse de CNPF se publică pe pagina-web oficială pentru consultări și comentarii publice.

Colaborarea CNPF cu Consiliul de experţi, care este format din reprezentanți ai uniunilor profesionale, specialiști practicieni și experți în domeniu, a asigurat menţinerea unui dialog permanent în vederea consultării proiectelor de acte legislative şi normative.

Măsurile prin care a fost asigurată transparența informațională se prezintă în tabelul ce urmează: 21 22 Tabelul nr.

prezentare generală a pieței financiare

Indicatorii de rezultate privind asigurarea transparenței informaționale Indicatori Perioada de activitate Numărul comunicatelor de presă Numărul articolelor privind activitatea CNPF și evoluția pieței financiare nebancare Numărul buletinelor informative lunare și trimestriale Numărul interviurilor în ziare și reviste de specialitate Numărul de participări la emisiuni televizate Numărul de participări la emisiuni radiofonice Total: Organizarea seminarelor şi meselor rotunde În scopul realizării obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, CNPF și-a propus realizarea unor activități de creştere a nivelului de profesionalism al participanților pieței financiare nebancare, prezentare generală a pieței financiare să faciliteze cunoaşterea şi asimilarea de către aceștia a conceptelor economico - financiare, precum și a drepturilor lor legale.